Na czym polega wrogie przejęcie spółki?

Wrogie przejęcie może dotknąć zarówno niewielkie przedsiębiorstwa, jak i duże spółki. To jeden ze sposobów na utratę kontroli przez przedsiębiorstwo i przeniesienie własności, pomimo braku zgody dotychczasowego zarządu firmy. Czym charakteryzuje się wrogie przejęcie? Jakie są jego konsekwencje? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Spis treści

Wrogie przejęcie – jak może do niego dojść?

Dokładna definicja tego określenia nie jest jednoznacznie skonkretyzowana. Termin wrogiego przejęcia obowiązuje jednak zwłaszcza w praktyce prawniczej i ekonomicznej. Gdy wbrew woli dotychczasowych organów firmy dochodzi do utraty przez nią kontroli nad spółką, pojawia się pytanie: jak mogło do tego dojść? Głównie taka sytuacja ma miejsce w momencie nabycia akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkiem jest uzyskanie większości głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub wspólników. W ten sposób zachodzi możliwość decydowania o ważnych dla spółki sprawach. Szczegółowe i potrzebne informacje na ten temat znajdziesz na stronie: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-gospodarcze/wrogie-przejecie-spolki/.

Inne sposoby przejęcia kontroli

Nie ma jasnej reguły, która pozwalałaby przewidzieć, jakie konkretnie spółki są bardziej narażone na wrogie przejęcie. Problem ten może dotknąć każdą z nich – publiczną lub prywatną. Można jednak stwierdzić, że bardziej narażone są te, które borykają się z problemami finansowymi lub mają rozległą strukturę własnościową. Nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa to nie jedyny sposób, aby dana firma została poddana wrogiemu przejęciu. Oto co jeszcze może do niego prowadzić:

  • nabycie przez wspólnika indywidualnej akredytacji do odwoływania i powoływania członków organów danego przedsiębiorstwa,
  • zakup majątku danej firmy, a więc jej aktywów.

Jak chronić się przed wrogim przejęciem spółki?

Kluczowe strategie

Wrogie przejęcie wymaga właściwej taktyki. Często dochodzi do niego poprzez wybranie jednej z dróg, prowadzących do przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem. Pierwsza strategia oznacza stopniowe wykupywanie udziałów. Warto przy tym wspomnieć, że w sytuacji, gdy chcemy nabyć udziały spółki publicznej, należy ujawnić je w kapitale właścicielskim do progu określonego w ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Taki mechanizm jest pewnym utrudnieniem i przeszkodą w przejęciu kontroli nad przedsiębiorstwem. Z kolei drugim patentem może być kierowanie konkretnej oferty do firmy, która stanowi cel wrogiego przejęcia. Dzieje się tak w momencie, gdy nabywca rezygnuje dobrowolnie z podjęcia przyjaznych negocjacji z zarządem spółki i odrzuca możliwość porozumienia.

Do czego prowadzi wrogie przejęcie?

Wrogie przejęcie pociąga za sobą szereg zmian, które dotyczą zwłaszcza polityki firmy i jej struktury organizacyjnej. Istnieje ryzyko zaistnienia negatywnych skutków, takich jak: zwolnienia pracowników, likwidacja przejętej firmy lub ograniczenie jej działalności. Możliwe jednak, że wrogie przejęcie wyjdzie danej spółce na plus. Dzięki temu niewykluczone, że dojdzie do poprawy warunków i sytuacji w firmie w sposobie jej funkcjonowania na rynku. W tym konkretnym przypadku okaże się, że o wrogim przejęciu będzie można mówić jedynie z punktu widzenia członków dotychczasowego zarządu.

Istotne środki zaradcze

Nie wiadomo jakie ryzyko dla firmy niesie za sobą wrogie przejęcie i dlatego nie można zapomnieć o zastosowaniu możliwych środków zapobiegawczych. Są one ważne, chociażby do zminimalizowania skutków tego zjawiska, jeśli już do niego dojdzie. Co zrobić, by przystąpić do skutecznej obrony przed wrogim przejęciem? Oto pięć wybranych sposobów:

  1. Obmyślić potencjalne zagrożenia.
  2. Stworzyć zasady funkcjonowania firmy i określić jej potrzeby.
  3. Ustalić zakres praw wspólników, założycieli, inwestorów itp.
  4. Wprowadzić nieme akcje.
  5. Ograniczyć prawo głosu niektórych akcjonariuszy.